Rubriky
Biblická jména (textové verze)

Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 2. část

Textová verze epizody podcastu Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 2. část

Petr Lindner | 1. 6. 2021

Abych řekl pravdu, tak rozdělování podcastů, ale i třeba článků, na dvě, potažmo pak na více částí, nemám moc rád. Někdy je ale téma široké, zkrátka není možné ho vměstnat do jedné části. Přesněji, jde, ale byl by to třeba hodinový díl podcastu. Nemám k tomu žádné přesné informace typu ankety posluchačů, ale myslím si, že taková půlhodinová, maximálně pak třičtvrtěhodinová epizoda pro jeden víceméně soustředěný poslech stačí bohatě. 

Tento díl o biblických Mariích je, poněkud příznačně po epizodě o Josefech, teprve druhým díle podcastu Biblická jména a úsloví, který jsem takto rozdělil do dvou částí. Tak snad si ho přesto poslechnete :-) Ostatně jak jsem několikrát přislíbil v jeho první části, budu v něm mluvit o Marii Magdaléně, což je velmi zajímavá biblická žena.

U druhé části epizody s názvem Marie, Magdalénu pak nevyjímaje vás vítá Petr Lindner.


V první části tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví jsem mluvil o Ježíšově matce Marii, o Marii z Betanie, setře Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, a zmínil jsem ještě další Marie, například Marii Kleofášovu. U Ježíšovy matky Marie jsem řekl, že je to nejznámější biblická žena – a na tom si dovolím trvat i nadále. Pokud bych měl sestavit jakýsi žebříček oblíbenosti samotných Marií, pak na druhém místě by bezpochyby byla právě Marie Magdaléna.

Přitom je to docela paradox, protože samotná Bible je na zmínky o Mariii Magdaléně hodně střídmá. Tuto novozákonní ženu sice najdete ve všech čtyřech evangeliích, avšak pouze v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a následným zmrtvýchvstáním. Ne, že by se nejednalo o veledůležité události, nicméně s prostorem, který je v Bibli věnovaný jiným postavám, se těch pár veršů, ve kterých je Marie Magdaléna doslova jmenovaná, nedá dost dobře srovnat. Jak je tedy možné, že se toho o Marii Magdaléně tak hodně ví a mluví se o ní… i mezi nevěřícími lidmi?

Odpovím si sám: Pravda je taková, že se toho o ní zase tolik neví. O to více si však lidé domýšlí. Marie Magdaléna je zkrátka postava obestřená nejrůznějšími dohady, spekulacemi, mýty a fámami a tak dále a tak dále. A to se lidem líbí. Žena s nejasnou minulostí, to je ta správná postava pro bulvár. Marie Magdaléna je navíc často označovaná za lehkou ženu nebo alespoň napravenou prostitutku. Ostatně sama katolická církev ji dříve označovala za patronku nejstaršího řemesla. To je teprve tahák! To se lidu prostému líbí ještě více! Kdyby v době, kdy Marie Magdaléna žila, existoval například deník Blesk, byla by bezpochyby celebritou na mnoha jeho obálkách.

Pro přesnost je třeba dodat, že Bible samozřejmě není jediný zdroj informací – navíc v ní se nic takového, co jsem zmiňoval před chvilkou, ani nedozvíte. Historických pramenů je však více, existují například takzvaná apokryfní evangelia, čili evangelia, která nebyla zařazená do biblického kánonu – jinak řečeno mezi takříkajíc oficiální knihy Bible. Mezi těmito apokryfními evangelii byste dokonce našli i Mariino evangelium, přisuzované právě Marii Magdaléně. Další pojednání o Marii Magdaléně byste našli v gnostických textech. Je toho celá hromada, která by vydala zdroje na celý teologický výzkum nebo alespoň na soustředěnou diplomovou práci. Bezpochyby se tak už nejednou stalo, ale já po tom nyní pátrat nebudu. Jak jsem řekl už v první části, tento podcast se jmenuje Biblická jména a úsloví, budu tedy v rámci protestantského principu Sola scriptura vycházet především z Bible.

Ale abych ještě dokončil myšlenku – k rozšiřování povědomí o Marii Magdaléně pak značnou měrou přispívá svět umění, pro který je tato řekněme víceméně tajemná postava samozřejmě velkým lákadlem. Marie Magdaléna je námětem stovek obrazů, nástěnných maleb a fresek, samozřejmě náboženských i sekulárních písní – myslím, že nemůžete neznat například písničku Magdalena Marty Kubišové. V literatuře má pak největší abych tak řekl spekulativní zářez asi Dan Brown se svojí „křesťanskou mystifikací“ – Šifrou mistra Leonarda, v níž Marii Magdalénu spojuje se svatým grálem, a aby toho nebylo málo, tak je zde tato žena manželkou Ježíše, se kterým má dítě. 

CorreggioNoli me tangere, setkání se vzkříšeným Ježíšem | Zdroj Wikipedie

Ostatně podobných spekulací byste našli mnohem více. Například muzikál Jesus Christ Superstar jsem zmiňoval už v první části této epizody podcastu o Marii, Magdalénu pak nevyjímaje, byť v této zpěvohře je pouze naznačený jakýsi intimní vztah Ježíše a Máří Magdalény.

Audiovizuální orgie ve všech význanamech tohoto slova pak vytváří filmaři, zvláště Mel Gibson se svým kontroverzním Umučením Krista a Martin Scorsese s filmem Poslední pokušení Krista. Tomuto americkému režisérovi nicméně dlužno přiznat, že v úvodu svého filmu jasně upozorňuje, že se nejedná o vyprávění na základě biblických evangelií. Každopádně velmi důvěrný, intimní či klidně i sexuální vztah Ježíše a Marie Magdalény, je lákavým tématem mnoha uměleckých zpracování, ať už pojem umělecký berete doslova nebo v uvozovkách. 

Takže o Marii Magdaléně se mluví nejen mezi křesťany, ale – a možná ještě více – mezi nevěřícími. Dělají se o ní drby, vymýšlí se nejrůznější spekulace, zvláště pak ve spojení s jejím údajným povoláním nevěstky, samozřejmě pak ve spojení s Ježíšem a jejich nepotvrzeným vztahem, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. 

Příznivcům senzací se omlouvám, ale já na tomto místě naopak končím. Tedy tato druhá část epizody o Marii, Magdalenu pak nevyjímaje, ještě nekončí. Končím s drby, protože – v duchu zaměření tohoto podcastu – půjdeme do knihy, kterou milujeme ze všech nejvíce a také jí nejvíce věříme – do Bible.


Na začátku jsem řekl, že Bible se o Marii Magdaléně zmiňuje ve všech čtyřech evangeliích pouze v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením. Teď si ale uvědomuji, že se mi povedlo vám zamlčet ještě jednu – a to vůbec první zmínku o Marii Magdaléně –, kterou najdete naopak pouze v jediném, v Lukášově evangeliu. Omlouvám se, pojďme to napravit.

Ony verše najdete na začátku 8. kapitoly Lukášova evengelia. Historicky se nacházíme na začátku Ježíšovy pozemské mise, kdy kázal svoje učení v oblasti kolem Genezaretského jezera. První zmínka o Marii Magdaléně se nachází před známým podobenstvím o rozsévači. Lukášovo evangelium, 8. kapitola, první až třetí verš:

Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků.

L 8:1–3

Toť vše. Přestože jde o pár veršů, dozvídáme se zde několik informací. Jednak, že spolu s Ježíšovými učedníky čili dvanáctkou apoštolů, byly v týmu také ženy, mezi nimi i Marie Magdaléna. Jinak řečeno, Ježíš nechodil po světě ve společenství jakéhosi pánského klubu, složeného z rybářů a jiných chlapíků, které posbíral na břehu Genzaretského jezera, nýbrž provázely ho také ženy. Je na tom něco divného? Nikoliv. Je to naprosto přirozená lidská společnost.

Dále se na začátku 8. kapitoly Lukášova evangelia dozvídáme zajímavé sdělení, které říká, že z těchto žen Kristus vyhnal zlé duchy a nemoci, přičemž konkrétně z Marie Magdalény vyšlo sedm démonů.

Tyto verše jsem četl z nejnovějšího překladu Bible 21. Kdybychom se podívali do ostatních českých překladů, tak naopak v nejstarším překladu Bible Kralické se píše, že z Marie Magdalény vyšlo sedm ďáblů. Český ekumenický překlad, stejně jako Český studijní překlad a Jeruzalémská bible hovoří ve shodě s Biblí 21 o démonech, parafrázovaný překlad Slovo na cestu pak uvádí, že Ježíš osvobodil Marii Magdalénu od naprosté posedlosti.

Co nám tam chce evangelista Lukáš říct? Je to snad důvod pro to, abychom se začali domnívat, že oněch sedm démonů představovalo hříšnou podstatu Marie Magdalény a skrývalo její povolání prostitutky? Nevím jak vy, já si o sobě myslím, že mám fantazii docela bohatou, ale takovou báchorku bych na základě těchto dvou veršů nevymyslel. Nicméně při čtení Bible je – zvláště v takových řekněme nejasných případech – vhodné se podívat před a za ony verše. Nezřídka zde totiž najdete odpověď. Ale pozor! Zároveň to nevylučuje druhou variantu, že vás mohou naopak svést z cesty :-) Jako třeba verše, které první zmínce o Marii Magdaléně předchází na konci 7. kapitoly Lukášova evangelia. Jde o verše 36 až 50, které v překladu Bible 21 uvádí podtitul Hříšná žena potírá olejem Ježíšovy nohy:

Jeden farizej pozval Ježíše na oběd. Ten přišel a stoloval s ním. 

V tom  žila také žena, která měla špatnou pověst. Když slyšela, že Ježíš je na návštěvě u farizeje Šimona, vzala alabastrovou nádobku s drahocenným vonným olejem a šla tam. Poklekla k Ježíšovým nohám, smáčela mu je slzami, utírala svými vlasy, líbala je a potírala vonným olejem. 

Když to viděl farizej, který Ježíše pozval, myslel si: „Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, a nedovolil by, aby se ho taková hříšnice vůbec dotkla.“ 

Tu ho Ježíš oslovil: „Rád bych se tě, Šimone, na něco zeptal.“ „Prosím, jen mluv,“ řekl Šimon.

„Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set stříbrných, druhý padesát. Když však ani jeden z nich nemohl zaplatit, věřitel odpustil dluh oběma. Co myslíš, který z nich ho bude mít víc rád?“ 

Šimon odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému více prominul.“ 

„Správně,“ řekl Ježíš.
Pak ukázal na ženu u svých nohou a pověděl Šimonovi: „Podívej se na tu ženu. Přišel jsem do tvého domu a ty jsi mi nedal umýt nohy, jak je zvykem; tato žena mi je umyla svými slzami a vytřela svými vlasy.
Na uvítanou jsi mne jako hostitel nepolíbil, ale tato žena mi nepřestává líbat nohy.
Nepotřel jsi mi hlavu olejem, ale tato žena nelitovala drahocenného oleje na mé nohy.
Je to jako s těmi dlužníky: velký hřích je jí odpuštěn a to se projevuje na lásce, kterou mi prokazuje. Kdo si myslí, že odpuštění nepotřebuje, pak málo miluje.“ 

Potom se obrátil k ženě: „Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny.“ 

Když si ostatní hosté říkali mezi sebou: „Co je to za člověka, že si troufá odpouštět hříchy?“, uklidnil ji: „Tvoje víra tě zachránila, jdi pokojně domů.“

L 7:36–50

V tomto příběhu je naprosto jasně napsáno – žena hříšnice. Sice se zde explicitně neříká, jaký hřích tato žena spáchala, z dobového kontextu se však lze domnívat, že šlo o nějaký řekněme sexuální prohřešek. Ano, dost možná to byla prostitutka. Znovu opakuji, že to ale nevíme jistě. Otázka však zní: Má tato žena nějakou souvislost s Marií Magdalénou, zmiňovanou hned v následujících verších 8. kapitoly Lukášova evangelia – a navíc ještě s popisovaným vyhnáním sedmero démonů z ní? 

Nebudeme si nic nalhávat, toto spojení se nabízí jako na otevřené dlani. A právě proto je třeba se před ním mít na pozoru. Hříšnice pomazává Ježíšovi nohy. To stejné udělala například i Marie z Betanie – mluvil jsem o tom v první části této epizody. Ostatně tyto tři ženy, tedy Marie Magdaléna, která Ježíše pomazala po smrti – k tomu se ještě dostaneme – Marie z Betanie a neznámá hříšnice, které Ježíše pomazaly za života, v minulosti byly prohlašované za jednu osobu. Notnou měrou se o to zasloužil papež Řehoř Veliký ve svém kázání v roce 591. Je ale pravda, že katolická církev to – byť s menším zpožděním – v roce 1969 odvolala a považuje tyto tři ženy za… zkrátka tři různé ženy :-) A já to nevidím jinak. Marie Magdaléna, Marie z Betánie a hříšná žena, která Ježíši pomazala nohy u farizeje Šimona, jsou i z mého pohledu tři různé ženy. Nikoliv jedna a už vůbec ne jedna Marie Magdaléna.

Když se tedy vrátím k prvním veršům 8. kapitoly Lukášova evangelia, pak můžu jenom suše konstatovat, že Marie Magdaléna je zde popisovaná jako postižená sedmi démony – kterých je následně zbavená –, ovšem to, že nevíme, jací to byli ďáblíci, zůstává nadále holým faktem. Mohla to být klidně nějaká duševní nebo tělesná nemoc, porucha osobnosti, cokoliv… 

Všimněte si ale ještě nenápadné zmínky na konci 3. verše. Říká se zde, že ženy ho – čili Ježíše, a velmi pravděpodobně i ostatní muže jeho družiny – podporovaly ze svých prostředků. To vcelku jasně říká, že tyto ženy, včetně Marie Magdalény, byly dobře situované, zajištěné, patrně pocházely z bohatších kruhů té doby. Všimněte si podobnosti s Marií z Betánie, která Ježíše pomazala velmi drahou mastí z nardu před jeho ukřižováním. Mluvil jsem o tom také v první části tohoto dílu podcastu o Marii, Magdalénu pak nevyjímaje.


Nyní už můžeme přejít rovnou na Golgotu pod Ježíšův kříž, protože mezi prvním setkáním s Marií Magdalénou při vyhánění démonů u Genezaretského jezera, a ukřižováním, se s ženou vysloveně pojmenovanou Marie Magdaléna v Bibli nesetkáme. 

Ale… tomu, co se dělo pod křížem, jsem se podrobněji věnoval už v první části tohoto dílu, takže při vší úctě k této veledůležité události, ji nyní přeskočím – a zároveň vám, pokud jste první část ještě neposlouchali, doporučím tento deficit obratem dohnat. V této druhé části se nyní budu věnovat působení Marie Magdalény po smrti Ježíše Krista.

Jak už jsem řekl, obě tyto události jsou ve spojení s Marií Magdalénou popsané ve všech čtyřech evangeliích. Ani zde, stejně jako při popisování dění pod křížem, se jednotlivá evangelia do detailů neshodují. 

Ovšem v posledním, Janově evangeliu je jedna výrazná odlišnost od prvních tří dobrých zpráv v Bibli, která spočívá v tom, že Marie Magdaléna je zde sama a jediná, která nalézá Ježíšův hrob prázdný. V Matoušově, Markově a Lukášově evangeliu ho nachází vždy několik žen, ne jen samotná Marie Magdaléna. Nicméně pojďme si onu „osamocenou“ verzi přečíst ve 20. kapitole Janova evangelia, verše 1–18:

Proč pláčeš?
Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!“

Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. 

Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. 

Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil.(Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět.

Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 

„Proč pláčeš, ženo?“ zeptali se jí.

„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). 

„Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Ježíš. „Koho hledáš?“

V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“

„Marie!“ řekl jí Ježíš.

Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Učiteli“).

„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“

Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl.

J 20:1–18

Tolik Janova verze nalezení prázdného hrobu Ježíše Marií Magdalénou. Jak už jsem řekl, jednotlivá evangelia se v detailech rozchází. Pojďme si připomenout zajímavý postřeh z Lukášova pojetí tohoto příběhu. Ve 24. kapitole se poté, co ženy našly prázdný hrob s odvaleným kamenem, kterým byl vchod do hrobky uzavřený, setkaly s anděly, kteří jim sdělili, že Ježíš byl vzat do nebe a po třech dnech vstane z mrtvých. No a holky utíkaly povědět to apoštolům. Verše 8 až 12:

Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. 

Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. 

Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo.

L 24:8–12

Tak! A teď rychle zapomeňte na všechny báchorky o Marii Magdaléně a dobře poslouchejte. Zde se totiž ukazuje pravý význam této ženy v biblických dějinách, který rozhodně nespočívá v tom, že by snad měla nějaké techtle-mechtle se samotným pánem Ježíšem.

Připomeňme si, že se nacházíme v situaci, kdy farizejové alibisticky vydali Ježíše římskému místodržícímu Pilátu k potrestání. Ten s ještě větším alibistismem nechá o vině hlasovat lůzu lačnou krve, a Ježíš se ocitá na kříži. 

Kde je v té době pánská část jeho družiny? Kde jsou všichni ti drsní rybáři v době, kdy Ježíše pochovali obrácení farizejové Josef z Arimatie a Nikodém? Jsou zalezlí někde v domě a pravděpodobně se třesou strachem z pomyšlení, co s nimi teď po Ježíšově smrti bude. 

Že se Kristus po třech dnech vrátí vzkříšený? Děláte si srandu? Tomu nikdo nevěří! 

Ostatně o tom jsem už povídal v podcastu Biblická jména a úsloví také. V epizodě Nevěřící nebo spíše pochybující Tomáš a v druhé části dílu nazvaném jednoduše Josef.

Jak pod křížem, tak u hrobu, hraje hlavní roli Marie Magdaléna, potažmo pak další ženy, které byly s ní. V dnešní době by to nebylo nic divného, ale pokud se znovu vrátíme o dva tisíce let zpátky, pak si uvědomíme, že ženy v té době měly úplně jiné postavení ve společnosti. Abych to řekl krátce – ženy měly podřízené postavení pod muži. Jejich práva byla minimální, převažovaly povinnosti a vyžadovala se nejspíš téměř absolutní poslušnost. Netvrdím, že to bylo správně, ale hovoří tak historické prameny, tudíž tomu tak nejspíš bylo. 

Dobře, ale jak to, že při tak důležitých událostech v příběhu Ježíše Krista tedy nefigurovali muži, ale ony podřízeně postavené ženy v čele s Marií Magdalénou? Toť otázka…

Spousta pramenů tvrdí, že Marie Magdaléna měla v pozemském životě mnohem větší roli než tu, kterou jí skromně přisuzuje Bible. Mno…, ony prameny uvádí, že autoři Bible jí to nepřisuzují skromně, ale právě z těch před chvílí popsaných důvodů – že zkrátka ženská v té době neměla co dělat u tak důležitých událostí. To, co v Bibli uvedené je, už jednoduše zamlčet nešlo, protože to zkrátka bylo do očí bijící.

Nevím, mě v Biblické škole učili, že pisatelé Bible byli inspirovaní Duchem svatým. Nechce se mi věřit, že by její obsah takto ovlivňovala morálka tehdejší doby. Nicméně pravdou je, že například biblický kánon už sestavovali lidé takříkajíc bez poradního božského hlasu. Tak vám nevím.

Každopádně to, že Marie Magdaléna byla spolu s ostatními ženami jedněmi z mála lidí, kteří doprovázeli Ježíše na jeho poslední pozemské cestě, a pak byla první, které se dostalo informací o tom, jak to se zmizením Kristova těla bylo a jak to bude dál, svědčí naprosto jasně o tom, že to nebyla žádná neznámá polozapomenutá Ježíšova sponzorka, nýbrž žena, ke které měl sám pán Ježíš Kristus velkou důvěru, se kterou byl v těsném kontaktu – čímž ale netvrdím že v intimním –, a také že šlo o ženu s obrovskou vírou v muže, kterého milovala tak, jak jen se dá Ježíš milovat. 

Všechno ostatní jsou pohádky, drby a hlouposti. Jak jsem už několikrát v podcastu Biblická jména a úsloví řekl – Bible má svá tajemství. A tajemství jsou od toho, aby jimi také zůstala. Takže nehledejme duchy tam, kde nejsou, a věnujme se raději skutečnému významu biblických postav.


Tolik povídání o Marii Magdaléně tak, jak ji vidím já podle Písma, čili podle toho, co je o ní uvedeno v Bibli. V knize, kterou miluji!

Protože v 1. části této dvojdílné epizody jsem se věnoval statistickým údajům jména Marie, bylo by nespravedlivé Magdalénu vynechat. Tak se pojďme ještě před koncem tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví podívat na Magdalény v České republice.

Ono je to lehce složitější, protože ve statistice najdete jak Magdalény s dlouhým é, tak i kratke Magdaleny a samozřejmě i Magdy. Ale vzhledem k tomu, že svátek čili jmeniny mají ženy všech těchto jmen společný – a to 22. července – tak trochu to zjednoduším a dám je dohromady. Prostým součtem zjistíme, že k poslední aktualizaci této statistiky v roce 2016, žilo v Česku celkem 25 300 Magdalen, Magdalén a Magd. V tomto pořadí jsou také zastoupené co do počtu. Magdalen je bezmála 11 000, Magdalén pak 9 000 a zbytek, tedy 5 500 žilo u nás k roku 2016 Magd.

Zajímavá je ale oblíbenost těchto jmen v čase. Nejvíce zastoupená Magdalena má jakési tři vrcholy – první ve 40. až 50. letech minulého století, druhý ještě pak v 70. letech, a na konci statistiky, někdy od roku 2012 až do zmíněného roku 2016 má jeden z největších vrcholů oblíbenosti. Takže je to jméno takříkajíc průběžně oblíbené v čase.

Magdaléna s dlouhým é, je na tom úplně jinak. Křivka obliby tohoto jména někdy od třicátých let, kdy se u nás rodily řádově jednotky Magdalén, plynule stoupá až k nejvyšší oblíbenosti v posledních letech statistiky. Zatímco Magdalen s krátkým e se v roce 2016 narodilo 177 a vrchol byl o čtyři roky dříve na 202 dívkách jménem Magdalena, Magdalén se v onom statisticky posledním roce narodilo hned 354.

A Magda? Ta byla nejvíce oblíbená na konci 70. let minulého století, ovšem od té doby ji pravděpodobně vytlačuje Magdaléna, protože například v roce 2001 tímto jménem svoji holčičku pojmenovalo pouze 13 rodičů. Pak se to trochu zlepšilo, ale stále se bavíme o dvaceti až třiceti Magdách ročně.

Magda tak má také nejvyšší věkový průměr, který činí 47 let, avšak není o moc větší než u Magdaleny, kde je to 43 let. Zato Magdaléna, nejvíce oblíbená v posledních letech díky tomu vykazuje věkový průměr 25 let.

Magdaléna v jakémkoliv svém tvaru je jméno hebrejského původu a znamená pocházející z Magdaly. Takže v případě Marie Magdalény je to vlastně něco jako příjmení. Tato Marie také údajně skutečně pocházela z města Magdala, což je dnešní Migdal – spíše vesnice nežli město na břehu… ejhle Galilejského čili Genezaretského jezera v severním distriktu Izraele. Magdala nebo chcete-li Migdal, se nachází asi 10 kilometrů jižněji od Hory blahoslavenství, kde měl Ježíš svoje známé kázání na hoře. 

Chce se mi říct… kruh se uzavřel :-)


Jak se tak dívám na hodiny, s tím rozdělením tohoto dílu o Marii, Magdalénu pak nevyjímaje, jsem udělal jenom dobře. To byste mě asi hnali, kdybych vám to předložil v jednom kuse :-) Nebo ne? Dejte mi, prosím, vědět, jak dlouhé epizody podcastů vám nejvíce vyhovují. Napište mi na facebookové stránce podcastu Biblická jména a úsloví.

Děkuji, že jste poslouchali až do konce, a už teď se těším na slyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem!